تاریخچه شرکت


سوابق تلفن در رشت برميگردد به اواخر دوران قاجاريه كه در ابتدا 50 شماره مغناطيسي در رشت داير گرديد كه اين رقم در تاريخ 1310/2/23 با نصب و راه اندازي يك سيستم 1000 شماره اي مغناطيسي در اين شهرستان آغاز گرديد و همچنين در سال 1335 با يك سيستم 200 شماره اي تدريجاً به 1200 شماره افزايش يافت و در همان سال اولين طرح تلفن خودكار رشت تهيه و پس از سه سال فعاليت در فروردين 1338 مركز تلفن خودكار گيلان در اين شهر با 3000 شماره تلفن و پيش شماره 2 افتتاح گرديد