مراکز مخابراتی شهرستان رشت

مراکز مخابراتی شهرستان رشت

 


نام  مرکز

سمت سازمانی

تلفن تماس

پیش شماره

نشانی

شهدا

رییس مرکز

3322000

013

رشت میدان شهرداری

شهید قندی (3)

رییس مرکز

33322299

013

رشت میدان فرهنگ

مرکز 4

رییس مرکز

33440000

013

رشت پل طالشان بعد از دانشگاه ازاد

مرکز 5

رییس مرکز

33550000

013

رشت میدان یخسازی

مرکز 6

رییس مرکز

33660000

013

رشت بلوار امام خمینی نرسیده به میدان گیل

مرکز 7

رییس مرکز

33720000

33730000

013

رشت بلوار شهید انصاری روبروی سازمان نظام مهندسی

مرکز 8

رییس مرکز

33820000

013

رشت نرسیده به میدان جانبازان

مرکز pc

رییس مرکز

33111010

013

رشت چهار راه گلسارساختمان مرکزی مخابرات