فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذار در امر مشارکت در احداث پروژه ملک نقلیه جدید رشت واقع در ابتدای جاده رشت به انزلی


نمایش جزیات

فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذار در امر مشارکت
در احداث پروژه ملک نقلیه جدید رشت واقع در
ابتدای جاده رشت به انزلی